50+ Love quotes in tamil, தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள்

Love quotes in tamil- இது பிரணயத்தின் அமைதியான மட்டங்களை, காதல் மற்றும் அன்பின் பரிசுகளைக் கொண்டுவரும் 50+ காதல் கவிதைகளின் தொகுப்புகளை ஒரு சுருக்க முறையில் கொண்டுவருகின்றது. இது அனைத்து காதல் நோக்குகளையும், பரிசுகளையும் அடையாளம் செய்கின்றது. அதனால், படிக்கும் மக்கள் அதிக மட்டம் உணர்வுகளை அனுபவிக்க முடியும். இது அன்புக்கு உரிய மகிழ்ச்சியை வழங்கும் மற்றும் காதல் போக்கிற்கு நேரம் கொடுக்கும் ஒரு பரிசுக்கான செய்தி களமாக இருக்கிறது.

 1. காதல் என்னும் பகிர்வு இதுவரை என் மனதில் இல்லை என்றால், என் மனம் உலகம் முழுவதும் போன்று இருக்கும்.
  “If love is said not to reside in my heart till now, then my heart would be like a world devoid of everything.”
  • ஜெயமோகன் (Jayamohan)
 2. உன் கண்களில் என் உயிர் வாழும், உன் நினைவில் என் உலகம் நிறையும்.
  “In your eyes, my soul lives; in your thoughts, my world thrives.”
  • விவேகானந்தா (Vivekanantha)
 3. Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.
  • Antoine de Saint-Exupéry
 4. காதல் ஒரு மனைவியின் கடமையல்ல, அது ஒரு பங்குகொள்ள வேண்டிய உணர்வு.
  “Love isn’t a duty of a spouse, it’s a feeling to be shared.”
  • மகாகவி பாரதியார் (Mahakavi Bharathiyar)
 5. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.
  • H. Jackson Brown, Jr.
love quotes in tamil
love quotes in tamil

Romantic love quotes in tamil

 1. காதல் என்றால் உன் முதுகுகளில் உள்ள நான், உன் வார்த்தைகளில் உள்ள என்.
  “Love is me in your heartbeats, and you in my words.”
  • தமிழ்ப்பிரபந்தன் சுப்பிரமணிய பாரதியார் (Tamil Poet Subramanya Bharathi)
 2. “Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”
  • Aristotle
 3. காதல் மட்டும் கடவுளுக்கு அர்த்தம்.
  “Love is the meaning to God alone.”
  • முகம்மது இக்பால் (Muhammad Iqbal)
 4. “Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”
  • Nicholas Sparks, “A Walk to Remember”
 5. காதல் மனிதர்களை ஒருவரையொருவர் விரும்புவதாகக் காட்சிப்படுத்துகின்றது.
  “Love is showing people how to wish for each other.”
  • வேதந்தம் (Vethantham)
 6. “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”
  • Lao Tzu
 7. காதல் முதல் உணர்வுகளில் ஒன்று. அந்த காதல் உன் வாழ்க்கையில் நான் அடிக்கடி பங்குபெறுகிறேன்.
  “Love is the first among emotions. I deeply participate in that love which resides in your life.”
  • அப்துல் கலாம் (Abdul Kalam)
 8. “Love is an endless act of forgiveness.”
  • Beyoncé Knowles
 9. காதல் பகுத்தறிவுகளை மறைக்கக் கூடாது, அவை என் வாழ்க்கையின் அரசனாக இருக்கின்றன.
  “Love should not hide fragments of knowledge; they serve as the emperor of my life.”
  • வைரமுத்து (Vairamuthu)
 10. “To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.”
  • T. Tolis
 1. உன்னை அல்லாத வாழ்க்கை என்னவென்றால், பக்கத்தில் உன் உள்ளம் இல்லையே.
  “Life without you means, there’s no heart inside me.”
  • அருணாசிரியார் (Arunachiriyar)
 2. “Love is the expansion of two natures in such fashion that each includes the other, each is enriched by the other.”
  • Felix Adler
 3. உன்னைப் பிறந்தால் உன் உயிர் பிறக்கும், உன் காதல் பிறக்கும்.
  “If I am born, your soul is born; your love is born.”
  • மஹாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் (Mahakavi Subramanya Bharathi)
 4. “The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds.”
  • Nicholas Sparks, “The Notebook”
 5. காதல் வார்த்தைகள் மனிதர்களிடம் பேசப்படலாம், அது மனிதரிடம் வேண்டிய உணர்வு.
  “Love can be spoken among humans, it’s the needed feeling among humans.”
  • கல்லாரான் (Kallar)
 6. “The giving of love is an education in itself.”
  • Eleanor Roosevelt
 7. காதல் மற்றொருவருடன் நடந்து கொள்வது அல்ல, அவருடன் அவர் மனதில் இருந்து நடந்து கொள்ளும் உணர்வு.
  “Loving isn’t about being with someone, it’s about happening from their heart.”
  • கணேசன் (Kaneshan)
 8. “Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.”
  • Peter Ustinov
 9. காதல் ஒரு சொர்க்கமான முகத்தை உன் மனதில் வைத்திருக்கின்றது.
  “Love etches a beautiful face within your heart.”
  • பாரதியார் (Bharathiyar)
 10. “Love is not only something you feel, it is something you do.”
  • David Wilkerson
 11. காதல் மனதில் இருக்கின்றது, அது விரும்புகிறவர்களுக்கு மட்டும் தெரியும்.
  “Love resides in the heart, only known to those who desire.”
 12. “The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.”
  • Helen Keller
 13. காதல் வார்த்தைகள் கடினமான கண்ணோட்டங்களைத் தவிர்க்கின்றன, மெல்லச் செயல்களைக் கொண்டவை.
  “Love words soften harsh looks, more than deeds.”
  • விவேகானந்தா (Vivekanantha)
 14. “Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.”
  • Paulo Coelho
 15. உன் உள்ளத்தில் உள்ள உயிர் என் உள்ளத்தில் உள்ளது.
  “Your soul in you is within my soul.”
  • சுப்பிரமணிய பாரதியார் (Subramanya Bharathi)
love quotes in tamil
love quotes in tamil

Love quotes in tamil language

 1. உனக்காக வாழ்வது என் கடவுள் கடவுள்.
  “Living for you is my divine.”
 2. “Love is the poetry of the senses.”
  • Honoré de Balzac
 3. உன்னைப் பற்றி பேசுவதை நான் விரும்புகிறேன், உன்னைப் பற்றி விரைந்து கேளுங்கள்.
  “I want to talk about you, ask me soon about you.”
 4. “Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.”
  • Voltaire
 5. காதல் நான்கு அளவுகளில் இருக்கிறது: பொதுவான புத்தகங்கள், வாழ்க்கையில் நடக்கும் காரியங்கள், மனதில் நிறையமான நெஞ்சம், மற்றும் இராகுமதி.
  “Love exists in four levels: common books, happenings in life, abundant heart, and silence.”
 6. “Love is the emblem of eternity; it confounds all notion of time; effaces all memory of a beginning, all fear of an end.”
  • Madame de Staël
 7. காதல் என்பது அந்த உணர்வுகளை கொண்டு வரும் சுதந்திரம்.
  “Love is the freedom that comes with those feelings.”
 8. “Love is like the wind; you can’t see it, but you can feel it.”
  • Nicholas Sparks, “A Walk to Remember”
 9. உன் முகம் என் உயிர் ஆகும், உன் உச்சம் என் ஆராயம் ஆகும்.
  “Your face is my life; your height is my search.”
 10. “Love is a game that two can play and both can win.”
  • Eva Gabor
 11. காதல் ஒரு நிரப்பப்படுத்தலாம், அது எப்போதும் நான் உன் விருப்பத்தில் இருக்கும் என்ற அர்த்தத்தை உடைக்கும்.
  “Love is a commitment; it holds the meaning that I’ll always be in your desire.”
 12. “Love is not something you look for, love is something you become.”
  • Alina Radoi
 13. உன் முகம் என் பயனுக்கு காரணம்.
  “Your face is the reason for my purpose.”
 14. “Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile.”
  • Franklin P. Jones
 15. என் முதுகு உன் உடலில் உயிர் கொண்டது, என் உயிர் உன் முதுகில் உடல் கொண்டது.
  “My heart carries your soul, your body carries my life.”
love quotes in tamil
love quotes in tamil

Feeling love quotes in tamil

 1. “Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.”
  • Antoine de Saint-Exupéry
 2. உன் சாவு என் பயனுக்கு பக்கம்.
  “Your death is beside my purpose.”
 3. “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.”
 4. காதல் ஒரு தவறாகக் காணாத குழந்தைப் புலம்.
  “Love is a mirror that doesn’t reflect a mistake.”
 5. “Love is like the sun: has its inner energy source that shines on you.”
  • Debasish Mridha

True love quotes in tamil

 1. உன் பார்வையில் என் உயிர் வாழும், உன் மனதில் என் உலகம் நிறையும்.
  “In your gaze, my soul lives; in your heart, my world thrives.”
 2. உன் பார்வையில் நான் அனைத்து நடக்கும், உன் மனதில் நான் இருக்கிறேன்.
  “Everything happens in your sight; I exist in your heart.”
 3. உன் சிரிப்பில் என் உயிர் பூக்கும், உன் செவிக்காரம் என் மனதை கவருகிறது.
  “My soul blooms in your smile; your affection blankets my heart.”
 4. உன் அன்பே என் உலகம், உன் கருத்துகளே என் சார்புகள்.
  “Your love is my world; your thoughts are my opinions.”
 5. காதல் மனிதர்களை அடிக்கடி பங்குபெற வேண்டும், அது நீங்கள் ஒன்றுக்கு அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்.
  “Love should engage people deeply; it should make sense to both of you.”

Leave a comment